Kulturakademin Trappan är en verksamhet som erbjuder kompetensutveckling för professionellt yrkesverksamma inom scenkonst, musik, film och tv. Kurser, workshops, föreläsningar och övriga aktiviteter är kostnadsfria för deltagarna.

Kulturakademin är en ideell förening, medlemmar är Film i Väst, GöteborgsOperan, Göteborgssymfonikerna, Regionteater Väst, Folkteatern, samt Teater Halland. Styrelsen är ansvarig för ekonomi och strategiska frågor.

Styrelsen har tagit fram en vision;
”Kulturakademin Trappan ska vara Sveriges resurscentra för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för professionella verksamheter och individer inom scenkonst, musik, film och tv.”

Styrelsen har tillsatt ett s.k. strategiskt råd som har representation på ledningsnivå från hela branschen i Västsverige; Akademierna, institutioner, kommersiell teater, centrumbildningar, parterna på området, SVT, Film Väst, Film&Tv-producenterna, främjandeorganisationer samt Arbetsförmedlingen kultur media Västra regionen.
Verksamheten bidrar till konstnärlig utveckling inom scenkonst och film och fungerar som en mötesplats för professionellt verksamma med olika anställningsformer inom olika yrken och olika genrer.

Det strategiska rådets sammansättning och arbetssätt leder till att aktiviteterna motsvarar behoven hos såväl verksamheter och grupper som hos individer. Rådets samlade erfarenhet och kunskap garanterar ”Rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt.”

Kulturakademin finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd via ett Långsiktigt uppdrag och av Regionutvecklingsnämnden via årliga verksamhetsbidrag. Kulturakademin samarbetar också med andra verksamheter på området, t.ex. Dansalliansen, Teateralliansen och Musikalliansen. Vi gör också kurser på uppdrag av Arbetsförmedlingen kultur media Västra regionen.

Jämställdhet, genusperspektiv och övriga normkritiska perspektiv är integrerat i hela verksamheten. Det innebär bl.a. att alla som anlitas för att leda kurser/workshops eller föreläsa på uppdrag av oss informeras om verksamhetens värdegrund och att det krävs att de integrerar perspektiven i såväl ledarskap som innehåll. Till sin hjälp får de en guide som Kulturakademin tagit fram i samarbete med genusvetaren Lisa Lindén. Guiden finns även översatt till engelska och går att ladda ner från vår hemsida.

Kulturakademin gör kontinuerliga utvärderingar av verksamheten. Dels direkt efter varje aktivitet, dels efter minst ett år. Genom utvärderingarna kan vi bedriva ett ständigt förbättringsarbete. Vi kan också mäta om aktiviteterna leder till att deltagarna får jobb, endera direkt eller indirekt. Genom att deltagarna fördjupar och/eller breddar sina kunskaper, genom ökat självförtroende eller breddat nätverk som kan leda till jobb och som är kopplat till kurser, workshops, föreläsningar eller andra aktiviteter som Kulturakademin erbjudit.